Instalacija mreža

U cilju razvoja informaciono-komunikacione infrastrukture tj.lakšeg pristupa informacionim tehnologijama,
potrebno je izvršiti čitav niz radnji potrebnih da bi se jedan računar ili više računara povezali sa Internetom ili ostalim uređajima za komunikaciju u okviru jedne ili više mreža.

Tada se uvodi pojam iNTERNET ili Računarske mreže najpre kao fizičkog medija potrebnog da bi se obezbedila opšta komunikacija svih korisnika u jednom objektu ili više njih, a potom i sa spoljnim svetom tzv. Internetom.

Tehničko rešenje Računarske mreže treba da obuhvati sve trenutne potrebe jednog objekta da pristupi on-line platformi i serverima koji treba da obezbede nesmetanu komunikaciju, ali i potrebe komunikacije u bliskoj budućnosti zbog sve bržeg razvoja informacionih tehnologija u svetu.

To se obezbeđuje strukturnim kabliranjem objekta postavljanjem pasivne instalacije ili opreme (kablovi, utičnice, rek ormani itd.), a zatim i aktivne opreme (ruteri, switch-evi, wi-fi uređaji, UPS uređaji itd.), koje se radi na osnovu tehničke dokumentacije i projekta istog.